Trong thời gian chờ nội dung và câu từ chính thức, Quy trình tạo nhanh sẽ tạo các phần giữ chỗ cho chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo.