บทเรียนนี้จะเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการตั้งเป้าหมายทางธุรกิจและเลือกวัตถุประสงค์ของโฆษณาที่สอดคล้องกัน